ชื่อผลงานวิจัย
ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในความขัดแย้งสังคมไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร
ผู้วิจัย
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2558