ชื่อผลงานวิจัย
สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง: ตัวแสดงภายนอกในการปฏิรูปและพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมา (2007-2015)
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.ม.ล.
ผู้วิจัย
พินิตพันธุ์ บริพัตร
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2562
ผลงานวิจัย