ชื่อผลงานวิจัย
สำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการความโปร่งใสของกรมศุลกากร
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กรมศุลกากร 
ปี พ.ศ.
2556