ชื่อผลงานวิจัย
สังคม-รัฐศาสตร์กับประสาทวิทยาศาสตร์ (Social-Political Sciences and Neurosciences )
ตำแหน่ง
รศ.
ผู้วิจัย
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559