ชื่อผลงานวิจัย
ศึกษาวิจัย ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
ตำแหน่ง
ผศ.ดร
ผู้วิจัย
ทวิดา กมลเวชช
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปี พ.ศ.
2562