ชื่อผลงานวิจัย
ศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ตำแหน่ง
ผศ.ดร
ผู้วิจัย
วสันต์ เหลืองประภัสร์ 
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปี พ.ศ.
2562