ชื่อผลงานวิจัย
ศีลธรรมของความรุนเเรงและความรุนเเรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ประจักษ์ ก้องกีรติ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2559