ชื่อผลงานวิจัย
วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ.
2560