ชื่อผลงานวิจัย
วิจัยเพื่อความมั่นคงใหม่
ตำแหน่ง
รศ.ดร
ผู้วิจัย
กิตติ ประเสริฐสุข
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สถาบันพระปกเกล้า 
ปี พ.ศ.
2562