ชื่อผลงานวิจัย
รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
วรรณภา ติระสังขะ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ.
2559
ผลงานวิจัย