ชื่อผลงานวิจัย
ภาพสะท้อนความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาของไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตำแหน่ง
นางสาว
ผู้วิจัย
นฤมล นิ่มนวล
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562
ผลงานวิจัย