ชื่อผลงานวิจัย
พัฒนาการวรรณกรรมและงานวิจัยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในแนวทางที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างของประเทศไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ทวิดากมลเวชช
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560