ชื่อผลงานวิจัย
พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเเชีย และฟิลิปปินส์
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ประจักษ์ ก้องกีรติ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปี พ.ศ.
2561
ผลงานวิจัย