ชื่อผลงานวิจัย
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำแหน่ง
นาย
ผู้วิจัย
เจษฎา ณ ระนอง
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ผลงานวิจัย