ชื่อผลงานวิจัย
พฤติกรรมการจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) : กรณีศึกษาโรงเรียนล าสนุ่น เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่ง
นาย
ผู้วิจัย
เจษฎา ณ ระนอง
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560