ชื่อผลงานวิจัย
ผู้ประสานงานชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14)
ตำแหน่ง
รศ.ดร
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2562