ชื่อผลงานวิจัย
ประชาคมอาเซียนกับการนำไปปฏิบัติของในระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิดา อรุณพิพัฒน์
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ผลงานวิจัย