ชื่อผลงานวิจัย
บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องขบวนการ ดีโกรวธ์ (Degrowth) ในยุโรป: ศักยภาพ ปัญหา และบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา (A Political Economic Analysis of the Degrowth Movement in Europe: Potential, Tensions, and Lessons for Developing Countries)
ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.
ผู้วิจัย
ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561