ชื่อผลงานวิจัย
บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561