ชื่อผลงานวิจัย
นโยบายแห่งชาติทางทะเล : บทเรียนและประสบการณ์ของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562