ชื่อผลงานวิจัย
ทัศนคติและความตระหนักรู้ต่อประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและความตระหนักรู้ของชาวชุมชนท่าโขลง 2 ช่วงวัย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิดา อรุณพิพัฒน์
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562