ชื่อผลงานวิจัย
ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย