ชื่อผลงานวิจัย
จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ประเมินเกี่ยวกับรายงานการประเมินด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย