ชื่อผลงานวิจัย
จัดทำร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปี พ.ศ.
2559