ชื่อผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการแก่สังคม :สำรวจสภาพการดำเนินงาน และความต้องการของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
นาย
ผู้วิจัย
ชานนท์ จันทร์หอมกุล , สราวุธ ทับทอง
สาขาวิชา
เจ้าหน้าคณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย