ชื่อผลงานวิจัย
ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในอังกฤษ: กรณีศึกษาพรรคเลเบอร์ภายใต้การนำของเจเรมีคอร์บิน
ตำแหน่ง
อ.ดร.
ผู้วิจัย
ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561