ชื่อผลงานวิจัย
ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล: กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ผลงานวิจัย