ชื่อผลงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเมียนมา (ค.ศ. 1948 ถึง ค.ศ. 2018): นัยทางทฤษฎีและนโยบาย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.ม.ล.
ผู้วิจัย
พินิตพันธุ์ บริพัตร
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562