ชื่อผลงานวิจัย
ความมั่นคงทางอาหารในประเทษพัฒนาแล้ว: กรณีศึกษาการปฏิรูปภาคเกษตรของญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาลอาเบะ
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ศิริพร วัชชวัลคุ
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ผลงานวิจัย