ชื่อผลงานวิจัย
ความขัดแย้งและผลกระทบต่อพลวัตการย้ายถิ่นและความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ชนินท์ทิรา ณ ถลาง (ร่วมกับ อ.ชนม์ธิดา อุ้ยกูล โครงการอาเซียน-จีน คณะศิลปศาสตร์ มธ.)
สาขาวิชา
การระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.