ชื่อผลงานวิจัย
ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย (Class Conflict and Royalist Mass Politics: The Irony of Democratisation and Royal Hegemony in Thai Society)
ตำแหน่ง
ศ.ดร.
ผู้วิจัย
เกษียร เตชะพีระ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559