ชื่อผลงานวิจัย
ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ประจักษ์ ก้องกีรติ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562