ชื่อผลงานวิจัย
การเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557: ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ ภาคประชาสังคม และกลุ่มทุน
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ประจักษ์ ก้องกีรติ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561