ชื่อผลงานวิจัย
การหาจุดยืนและความคิดทางการเมืองของ ส.ส. และพรรคการเมือง ผ่านการลงมติร่างกฎหมาย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562