ชื่อผลงานวิจัย
การสำรวจความคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบทศวรรษ
ตำแหน่ง
นาย
ผู้วิจัย
กุลชาติ ทักษไพบูลย์
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559