ชื่อผลงานวิจัย
การสร้างระบบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ
ตำแหน่ง
ผศ.ดร
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ.
2561