ชื่อผลงานวิจัย
การสร้างกลยุทธ์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประสิทธิภาพ
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560