ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาแนวทางนโยบายการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562