ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาลู่ทางแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศตลาดใหม่ในยุโรปหรือการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก
ตำแหน่ง
ผศ.
ผู้วิจัย
จิตติภัทร พูนขำ
สาขาวิชา
การระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กระทรวงการต่างประเทศ
ปี พ.ศ.
2557
ผลงานวิจัย