ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
ตำแหน่ง
นางสาว
ผู้วิจัย
อรนิชา โพธิ์รัง
สาขาวิชา
เจ้าหน้าคณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562