ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตของประเทศไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ทวิดา กมลเวชช
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2562