ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่ในการเมืองท้องถิ่นไทย
ตำแหน่ง
อ.
ผู้วิจัย
ชาลินี สนพลาย
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560