ชื่อผลงานวิจัย
การรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อปัญหา โอกาส และความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลงและชุมชนท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่ง
นาย
ผู้วิจัย
กุลชาติ ทักษไพบูลย์
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย