ชื่อผลงานวิจัย
การรับมือกับความท้าทายทางความมั่นคงของประเทศไทย : ข้อเสนอทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น (Global IR)
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562