ชื่อผลงานวิจัย
การยอมรับการสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ : เจเนอเรชั่นวาย
ตำแหน่ง
ดร.
ผู้วิจัย
วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
สาขาวิชา
นักวิจัยประจำคณะ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย