ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) : กลไก ขับเคลื่อนประชารัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่ง
รศ.ดร
ผู้วิจัย
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะ
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล
ปี พ.ศ.
2561