ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ : ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560