ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ตำแหน่ง
อ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.