ชื่อผลงานวิจัย
การปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐไทย
ตำแหน่ง
ผศ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562
ผลงานวิจัย