ชื่อผลงานวิจัย
การประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง
ศ.ดร
ผู้วิจัย
อัมพร ธำรงลักษณ์
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ปี พ.ศ.
2556